středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - březen 2017

Následovat Marii

Otevřenost pro Boží slovo

Od ledna rozjímáme nad ctnostmi z života Panny Marie a řekli jsme si už o víře v Boha a důvěře Bohu. Další ctností, kterou chci ukázat, je její otevřenost pro Boží slovo a to, jaký to má význam pro dnešní křesťany. Pro nás.

Abychom uslyšeli hlas Pána ve svém srdci, obvykle je zapotřebí pokročilá vnitřní zralost: duchovní cit a otevřenost pro Boha. Můžeme jí získat skrze kontakt s Božím slovem, každodenně pro nás přístupným ve Svatém písmu. Obsahuje totiž pravdu a moc Boží.

Boží slovo je také přítomné ve vnuknutích Ducha Svatého, v neodolatelné výzvě k životní cestě (povolání), v přikázáních, v hlase svědomí. Ale vždycky zůstane znamením našeho otevření se pro Boží slovo četba Svatého písma a jeho rozjímání. Jestli nedokážeme rozeznat Bibli od světské literatury, dokážeme vidět rozdíl mezi hlasem Božím v srdci a hlasem tohoto světa? Určitě ne.

Otevření se pro Boží slovo je ctnost neoddělitelně spojená s vírou. Kdo se krmí slovy Svatého písma, ten oživuje svou víru a poznává cestu, kterou mu víra ukazuje. Katechismus katolické církve nám připomíná: „Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem a pro její děti posilou víry, pokrmem duše, čistým a trvalým pramenem duchovního života." „Věřícím křesťanům musí být dokořán otevřen přístup k Písmu svatému."(§131) Nebylo by na škodu zvyknout si, stejně jako na denní tiskoviny, na nošení a čtení aspoň malé kapesní Bible. Mít ji po ruce, abychom se každý den orientovali ne jenom ve světě politiky, ekonomiky, ..., ale především ve vlastním životě a svém povolání.

Kniha Svatého písma není jednou z mnoha knih. Je z vnuknutí Ducha Svatého a to sám Bůh k nám z ní mluví. Díky ní máme přístup ke svaté Boží vůli, kterou můžeme nalézt a pak uvést do života. Svatý Pavel ve svém Listu Římanům napsal: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ‘ ". (Řím 1, 16-17) A přece stojí tato Kniha s jinými na poličce. Jejím úkolem není vyvolávat estetický dojem ani informovat. Slovo Boží k nám mluví. Tak jako Marie máme to slovo přijmout jako nasměrované k nám osobně a spolupracovat s Bohem na plnění Božích plánů.

Svatá kniha mezi světskými knihami? Vidíme v ní jenom jedno z děl světové literatury a jenom výtvor lidské kultury? Jestli ano, v tom případě Svaté písmo není pro nás svaté a i když budeme naslouchat jeho slovům, nikdy neuslyšíme Boží hlas, který mluvil v Nazaretě k Marii. Svatý otec Jan Pavel II. ukazuje Nejsvětější Matku jako vzor v naslouchání Božímu slovu a řízením se jím každý den. Duchovní život Marie ukazuje, že Písmo svaté má být knihou čtenou a rozjímanou ne jenom mezi teology a kněžími. Vždyť Maria nebyla vědcem ani duchovním. Abychom mohli následovat Marii, která rozjímala slovo Boží ve svém srdci, je zapotřebí sahat po Bibli často.

Možná bychom si měli zpytovat svědomí a odpovědět na pár otázek.

Je náš každodenní život shodný s našimi modlitbami? Můžeme říct, že vzdáváme úctu Bohu ne jenom přítomností na mši svaté, pobožnostech, modlitbě, ale také v každé chvíli našeho života? Jestli odpovědi nejsou uspokojivé, je to znamení, že Božím slovem se každý den nezabýváme. Nevíme, co od nás Bůh očekává, a nevyužíváme sílu ukrytou ve Svatém písmu, a tedy nenásledujeme Marii.

Mariino setkání s Božím slovem nekončí posloucháním. Pokračuje rozjímáním slova, přijetím Boží vůle a odevzdáním se Bohu k dispozici. Takto to vidíme při zvěstování. Řekla „fiat", které vyznačilo její životní cestu.

Bez osobního „fiat" sestry Faustyny, bez přijetí Boží vůle v jejím životě, by dnes svět jen stěží poznával Boží milosrdnou lásku.

Pro svatého Vincence Pallottiho bylo studium Písma také důležité. Sám říká, že na obranu katolické pravdy před bludy nevěřících a heretiků je třeba rozjímat nad Svatým písmem, poznávat dějiny církve a prohlubovat dogmatickou a morální teologii. Je to důležité ne jenom pro vlastní duchovní růst, ale také to může posloužit jako nástroj při apoštolátu bez ohledu na to, co je to za službu a jestli ji vykonává kněz nebo laik. A dále připomíná, že: „Nejsvětější Panna Maria od nás žádá, abychom nikdy neztráceli z očí Božský vzor Ježíše, ale abychom za ním věrně kráčeli. Ona sama bude naší posilou v tomto snažení."

Jestli má mít náš křesťanský život smysl, rozhodně nezapomínejme na Boží slovo, ve kterém se zjevuje sám Bůh jako Milosrdný Otec a Jeho vůle, abychom se to milosrdenství učili předávat druhým. 

P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz