středový obrázek

Průvodce

Průvodce po kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích

Na střeše přímo nad svatostánkem je symbol Nejsvětějšího Ježíšova Srdce adorovaného anděly. Je to znamení zdroje Božího milosrdenství.
fotografie fotografie

Od tohoto místa se celá střecha sklání tak, aby déšť a sníh stékal do mísy. Stává se tak symbolem nebeské milosti, která stéká a shromažďuje se na paténu, z níž je možné přijímat.
fotografie fotografie

Po straně stojí zvonice se symbolem Zvěstování P. Marii (Ave Maria), která se stala prostřednicí Božího milosrdenství tím, že se stala Matkou Ježíše Krista, našeho Spasitele. On se stal naším zachráncem svou smrtí na kříži a svým Vzkříšením.
fotografie fotografie fotografie

Toto dvojí tajemství připomínají vitráže, v jejichž středu je vždy kříž: jako nástroj oběti na obraze Ukřižovaného a jako symbol Vzkříšení na obraze setkání učedníků v Emauzích se vzkříšeným Spasitelem. Je to odkaz na největší tajemství slavená ve mši svaté, kdy se zpřítomňuje Ježíšova oběť na Kalvárii a jeho zmrtvýchvstání.
fotografie

Mezi mnoha zjeveními Vzkříšeného bylo vybráno Emauzské setkání, protože připomíná slavení eucharistie, při němž se obě tajemství zpřítomňují. A dále proto, že starobylá ikonografie znázorňuje obě témata se dvěma osobami spolu s Kristem. Vždyť Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, jsem já uprostřed nich.“ Tak se toto nejmenší společenství stalo symbolem celé církve, která při mši svaté slaví jak Ježíšovo utrpení, tak i jeho vítězství.
fotografie

Celý děj sestoupení Božího milosrdenství z Ježíšova Srdce by měl nejlépe vyniknout při slavení mše svaté na „polním“ oltáři před kostelem.
fotografie

Celá dispozice kostela by měla připomínat Ježíšovu otevřenou náruč. Proto je v čele zavěšen kříž s Ukřižovaným a nad oltářem svatostánek v podobě Hostie, která připomíná skutečné zpřítomnění Kristova těla mezi námi.
fotografie fotografie fotografie

Úzké vitráže kolem svatostánku připomínají biblická znamení Božího milosrdenství: vedle svatostánku je to voda a krev a dále je oheň a vánek či vítr. Symbolika má dvojí rovinu: vedle svatostánku je míněna voda a krev, která vyšla z boku Ježíše Krista po jeho usmrcení. Nad nimi je voda a krev mystická: voda, která připomíná křest, a krev zase svátost eucharistie. Vitráže po stranách odkazují na oheň hořícího keře, v němž se Mojžíšovi zjevil Hospodin, a tichý vánek, v němž se Bůh zjevil Eliášovi. Nad nimi je zjevení Ducha Svatého, který se ukázal v ohni a vichru o Letnicích.
fotografie

Ve vstupu je úzká vitráž mezi dvěma sloupy, které podpírají celou střechu. Znázorňuje symboly Ježíšova krvavého potu v Getsemanech, jeho bičování a trním korunování. Tím se má naznačit, že Boží milosrdenství stojí na oběti Ježíše Krista.
fotografie

Ve zpovědnici je také malá vitráž. Má připomenout, že Boží láska stéká do vyprahlého srdce kajícníka z nádrže Boží lásky a posvěcuje křížem, který je zárukou vítězství Božího milosrdenství.
fotografie fotografie fotografie

Více fotek z kostela naleznete ve fotogalerii

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz