středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - červenec 2017

Následovat Marii

POKORA

Následující mariánská ctnost, o které učí Jan Pavel II., je pokora. Je to ctnost vyplývající z víry, otevřenosti pro Slovo Boží, z absolutní důvěry Bohu. Je úzce spojena s mlčením. Sv. Ludvík napsal, že „Mariina pokora byla tak hluboká, že její největší a neustálou snahou bylo ukrývat se před sebou samou a před každým stvořením, aby jenom Bohu zůstala známá." Čím je tedy pokora? Je základem člověka, který si je vědom své malosti před Bohem, ve svém srdci považuje sám sebe za nic, vzdává Bohu dík za všechno a je připravený mu sloužit. 

Papež JPII. říká: „Obvykle každý očekává, někdy dokonce vyžaduje, aby mohl v plnosti ukázat svou hodnotu a své vlastní schopnosti. Všem záleží na respektu a úctě od druhých. Maria jde jinou cestou. Nikdy neusiluje o vyznamenání ani zisk z výsadního postavení. Naopak usiluje o plnění Boží vůle, žijíc shodně s Božím plánem." Její pokorný postoj vyplývá ze spojení s Bohem, a ne se světem. Neočekává od lidí pochvalu, čest nebo zisk. Nezajímají ji pomíjející třpytky, nečiní totiž nic pro svůj osobní prospěch materiální ani duchovní. Její jedinou motivací je láska k Bohu, která „se nevychloubá... nehledá svůj prospěch" (1Kor 13, 4-5).

Podle čeho se v životě řídíme my? Možná jsme závislí na tom, co si o nás myslí druzí? Dokonce apoštolové usilovali o první místa v království, hádali se, kdo je větší, a Ježíš je musel poučovat o tom, co je to pokora a služba druhým.

Neoddělitelným společníkem pokory je služba. Proto pokorná Maria sebe nazývá služebnicí.

A my? Často sníme o kariéře a úspěchu. Hledáme příležitosti k vychloubání a mluvení o sobě. Cítíme se zranění, když nám není vzdávána patřičná úcta. To, jak nás vidí Bůh, není pro nás tak důležité jako názor lidí. Cílem našich snah je vláda, a ne služba. Jak úplně jiná je Maria...

Jan Pavel II. vysvětluje, že pokorná Maria ukazuje opravdový smysl, jaký má lidský život. Dokonce život bez významu pro tento svět má v Božích očích nekonečnou hodnotu. Všechno záleží na úhlu pohledu. Buď krátká perspektiva, „perspektiva kariéry" jen na několik let života na zemi, nebo dlouhá a v podstatě nekonečná perspektiva, „perspektiva lásky", kterou žije člověk pokorný, protože přijal Boží velikost a pochopil svou malost, ponížil se, aby Boha miloval a sloužil mu. V které perspektivě se vidíš?

Ctnost pokory má svůj kořen ve vztahu k Bohu a ukazuje se ve vztahu k lidem, v trpělivém snášení slabosti bližních, odpouštění a odhodlání sloužit jim.

Mariánská pokora je motivována láskou. Jinak by byla jenom pasivní rezignací - rozhodnutím pro nihilistický způsob života, a to je pro křesťanství cizí.

Podle svatého Vincence Pallottiho je královskou cestou ke svatosti pokora a důvěra Bohu, a proto nás vybízí, abychom spolu s ním opakovali: „Chci milovat Boha tak, aby o tom nikdo nevěděl, jenom On sám, a trpět v pokoře pro Jeho větší slávu."

P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz