středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - září 2017

Následovat Marii

ČISTOTA

Dnes chci začít zamyšlení od myšlenky sv. Ludvíka: „V průběhu prvních čtrnácti let svého života Nejsvětější Panna Maria rostla tak zázračně v milosti a moudrosti Boží a odpovídala tak věrně na Jeho lásku, že nejen anděly, ale dokonce samotného Boha naplňovala fascinace a obdiv." Tato slova ukazují nejdůležitější rozměr čistoty Marie - její rozměr duchovní, a to neochvějnou věrnost Bohu. 

V Litanii loretánské vzýváme Marii titulem „Matko nejčistší" a „Panno věrná". Maria je panna „před narozením" (panenské početí Božího Syna), „panna v narození" (zůstala pannou během narození), a „panna po narození" (zůstala pannou do konce života). „Její tělo zářilo ctností čistoty", říká sv. Bernard. Je to první výměr dogmatu o Marii, ustavičné panně, ale ne jediný a v jistém smyslu ani ne nejdůležitější. Maria byla panna nejen v těle, ale i v duchu. Byla panna, protože uchovala věrnost Bohu a, řečeno biblickým jazykem, nezcizoložila s cizími bohy. To znamená, nectila pohanské bohy, jak to často dělal vyvolený národ.


Maria byla čistá a věrná. Nemusela a nepotřebovala se obrátit ve věrnosti k Bohu, nikdy Jej totiž neopustila a nikdy neukázala nevěru. Jen Jeho milovala a jenom On bydlel v jejím srdci.


Každé pokolení mělo své bůžky. Jaké bůžky máme dnes? Lidé podřizují sebe a svůj čas kariéře, penězům, nečistým vztahům, věcem. Adorují dlouhé hodiny skleněné tele s jeho televizními programy... Bůh má konkurenci v moderních bůžcích a my sloužíme Bohu i mamonu. Jak by žila Maria v naší době? S jistotou můžeme říci, že by byla ve všem podřízená jenom Bohu a svobodná od toho, na čem jsme my závislí.

Tedy čistota, která je věrností Bohu, je prvním rozměrem mariánského panenství. Sv. Ludvík dále píše, že: „její čistota, tak úplně jiná, přitahovala k ní Boha". Bohužel s námi je to jinak. Je naše čistota tak velká, abychom se s Bohem mohli spojit? Není. A proto potřebujeme Marii, která k sobě Boha přitahuje.


Jan Pavel II., když mluví o čistotě Marie, ukazuje zajímavou posloupnost: nejprve čistota duše, pak těla, a plody panenství jasně spojuje s čistotou srdce. Dále říká: „Maria dává svědectví o hodnotě života čistého a plného dobroty všem lidem. Krása její duše, úplně odevzdané Pánu, je objektem obdivu křesťanského lidu... Vzhledem k cynismu některých kruhů současné kultury, které často, zdá se, neuznávají hodnotu čistoty a bagatelizují sexualitu oddělujíc ji od důstojnosti osoby a od Božího plánu, Panna Maria dává svědectví čistoty, která osvěcuje svědomí a vede k většímu milování Boha a stvoření." Duchovní rozměr čistoty Marie jako úplné odevzdanosti Bohu je vzorem pro muže a ženy, také ty, kteří žijí v manželství. Čemu slouží manželství, jestli ne upevnění věrnosti Bohu, jestli ne milování Boha v lásce k manželovi, manželce? Jestli manželská nebo otcovská a mateřská láska zakrývá Boha a odsouvá Jej na druhou kolej, nezachováváme věrnost Bohu. Sv. Ludvík učí a sv. Vincenc Pallotti s tím souhlasí, že: „Stáváme se čistější než sníh díky sjednocení s Marií, krásnou, čistou, neposkvrněnou snoubenkou Boží.

P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz