středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - listopad 2017

Následovat Marii

JEDNOTA

Podle svatého papeže JPII je deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání. Jsou to: víra, otevřenost Božímu slovu, důvěra Bohu, mlčení, pokora, dobrota, čistota, soucit, jednota, pokoj a radost. Dnes se chci zaměřit na ctnost jednoty. Sv. Ludvík napsal, že jako křesťané se musíme spojit do úzké jednoty smýšlení a srdce. Taková jednota je mnohem silnější než nepřátelské síly. Síly zla se sjednotily, aby nás ničily, proto musíme být sjednocení, abychom je překonali.

'

Hřích jako nepřítel jednoty a milovník rozdělení až po rozptýlení všeho do pekelného chaosu neustále dělí svět. Byl dokonce schopný učinit rozdělení v církvi. Ježíš, který se v arcikněžské modlitbě modlil k Otci za církev, prosil především o uchování jednoty, aby byla ikonou Boha ve světě: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“

Jak důležitá musí být jednota v Božím plánu, když o ni Ježíš prosí! Nemůžeme se tedy divit, že zachování vnitřní jednoty v sobě a snažení se o jednou mezi lidmi nazýváme ctností. Prvotní církev byla oživovaná jednotou. Po seslání Ducha Svatého první věřící „vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se, všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné, každého dne pobývali svorně v chrámu“. Tato jednota měla svůj základ v Marii. Čteme ve Skutcích o sjednocení na modlitbě apoštolů a učedníků s Marií uprostřed nich. Sv. Lukáš zdůrazňuje mariánskou jednotu: „Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.“ Pro papeže JPII je Maria model jednoty a také její činitelkou. Nejsvětější Matka, dokonale sjednocená s Bohem, nosí v srdci své duchovní děti, sjednocuje se s nimi v jejich smutcích a radostech a hledíc spolu s nimi jedním směrem, k nebeské bráně, snaží se o zavedení jednoty mezi lidmi.

Neexistuje pravá jednota, jestli není zakotvená v těch nejdůležitějších zkušenostech Marie, v sjednocení s Bohem, který jako Trojice osob je Jednotou. K tomu směřuje naše srdce a toto může zakusit ve chvílích milosti naše duše. Maria je tedy model jednoty v její vnitřní dynamice, která začíná v sjednocení s Bohem a přináší plod v jednotě lidí. JPII říká: „Maria se jako Matka snaží o jednotu všech svých dětí. Její přítomnost v církvi je výzvou k zachovávání jednoty srdcí, která vládla v prvních křesťanských komunitách. V důsledku je taky povzbuzením k hledání cest jednoty a pokoje mezi všemi lidmi dobré vůle.“

 

Jednota je prostředkem, díky kterému se můžeme postavit proti šíření civilizace smrti. Svou přímluvou u Syna nám Nejsvětější Panna Maria vyprošuje milost jednoty, abychom mohli tvořit civilizaci lásky a vítězit nad tendencemi rozdělení, pokušení pomsty a nenávisti. Civilizace lásky, civilizace jednoty nemůže být budována pomocí obecně používaných pohonných sil, jako jsou soupeření, konkurence, bezohledné ničení slabších, zneužívání druhých. Svatý Vincenc Pallotti toužil po jednotě, a proto založil Společnost, která má vést všechny k jedné víře v Krista, a to sjednocením apoštolského úsilí kněží, řeholníků a laiků. Takový je podle něj nejlepší obraz církve – spolupráce v jednotě.

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz