středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - duben 2018

Svatý Vincenc Palloti o Božím milordenství - Svobodná vůle a práce

Milí přátelé. Svět, ve kterém žijeme, je dokonalým Božím dílem. My sami jsme korunou stvoření, protože v sobě nosíme obraz a podobu Boží. Tak jsme to meditovali v předchozích zamyšleních. Dnes se podíváme na naši vůli a práci jako na dary nekonečného milosrdenství pro každého člověka, bez ohledu na to, jestli je věřící, nebo ne. Pomůže nám sv. Vincenc Palloti, který meditoval a zymýšlel se nad těmito dary.

'

V první řadě je potřeba si všimnout, že dar svobodné vůle máme v celém stvoření jenom my lidé.  Tento dar nám byl dán s konkrétním cílem a záměrem. Slouží totiž k tomu, abychom mohli shromažďovat zásluhy plněním dobrých skutků. Je ale úplně jasné, že bez pomoci a nadpřirozené milosti nejsme schopní udělat cokoli dobrého nebo záslužného pro věčný život. O této pravdě nás učí sám Pán: „…neboť beze mne nemůžete činit nic“. (J 15,5) A právě proto jsme povinni dar svobodné vůle využívat k tomu, abychom sbírali zásluhy, zdokonalovali vlastní duši a stávali se podobnými Bohu, jehož jsme obrazem, už v tomto životě.

Neslouží k tomu, abychom se mohli rozhodovat pro zlo, ale rozhodovali se vždy a za každých okolností pro dobro. Proto sv. Jan v evangeliu napsal: „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.“ (1J 3,2) Jsme povoláni k tomu, abychom celý svůj život mysleli, mluvili a dělali i ty nejnepatrnější skutky tak, jak by je dělal sám Pán Ježíš.

Dále nám víra připomíná, že Bůh od věků neustále konal a přes celou věčnost koná. A proto se od nás vyžaduje, abychom dobro konali neustále. Nedělat nic by znamenalo ponižovat naši duši a odklánět se od cíle našeho života. Ještě nevinného Adama uvedl Bůh do zahrady, aby v ní pracoval. „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ (Gen 2,15) Máme se dnes ve svém svědomí ptát, jak využíváme dar svobodné vůle a dar práce. Kolik času a schopností jsme promrhali v tvoření Božího království v nás? Bohu je třeba děkovat za takové dary, ale také, bohužel, odprošovat za jejich zneužívání nebo vyhýbání se jim. Získávání zásluh pro věčnost s Boží pomocí je povinností každého z nás. Přeji nám všem světlo Ducha Svatého ne jenom k poznání nedostatků, ale také při nápravě, a radost z Božího milosrdenství ukrytého v těchto darech.

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz