středový obrázek

Aktuality

K zamyšlení - květen 2018

Sv. Vincenc Palloti o Božím milosrdenství – Povinnost připodobňovat se Bohu

Drazí přátelé. Boží milosrdenství, které chceme více poznávat, je neustále přítomné v božím stvoření a především v naší lidské existenci. Zamýšleli jsme se už také nad svobodnou vůlí a prací, které jsou  božím  darem  pro  nás. Lidská  duše a její schopnosti mají být nejlepším obrazem Boha. Celá Nejsvětější Trojice zanechala svou stopu v duši člověka. Při poznávání Boha a jeho milosrdenství je proto zapotřebí formovat vlastní duši.

'

Sv. Vincenc Pallotti jako mystik a velký světec doporučuje na cestě k dokonalosti následovat Boží vlastnosti v hloubi duše. To ona je obrazem nekonečné Boží síly. Chtějme proto v Bohu hledat sílu k vykonávání našich povinností, dobrých skutků a k postavení se pokušením, abychom spolu se sv. Pavlem mohli říct: Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.“ To naše duše je obrazem nekonečné Boží moudrosti. Proto jsme povinni poznávat Boha s pomocí Písma svatého, evangelií, učení církve, poslouchání Božího slova, modlitby, rozjímání. To lidská duše je obrazem nekonečné Boží spravedlnosti. A proto se máme ve svých myšlenkách, citech, slovech a činech stávat spravedlivými vůči Bohu tím, že Jej budeme milovat celým srdcem, myslí, silou a za zlo budeme činit pokání. Vůči bližním tím, že je budeme milovat jako sebe,  nebudeme  je  urážet  a  ponižovat a za zlo máme zadostiučinit. A vůči sobě tím, že se budeme snažit o své zdokonalení a svou spásu. To duše každého člověka je obrazem nekonečného Božího milosrdenství.

A proto jsme povinni žít neustále činěním skutků milosrdenství duchovního i tělesného podle našich možností. Jak řekl Ježíš: „Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství." Lidská duše je také obrazem nekonečné Boží čistoty. Proto máme dělat všechno pro to, abychom si zachovali čistotu srdce i těla a chránili se všeho, co ji může ohrozit. Největší zbraní je modlitba a umrtvování těla nebo půst. Duše je obrazem nekonečné Boží svatosti a dokonalosti. Je to důvod k tomu, abychom podle svých možností dělali všechno, co od nás žádá Kristus: „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec."

Zanedbávání těchto věcí je brutálním krokem proti přirozenosti naší duše, která je obrazem svého Stvořitele, a dělá náš život prázdným a nesmyslným. Ať nám v naší snaze neustále pomáhá slíbený Duch Svatý – dar Božího milosrdenství.

'
P. Slavomír Peklanský SAC

logo pěší pouť logo kniha milosrdenství

Aktuální číslo Apoštola

obálka časopisu

Puls

podpora pastorace

po najetí
©2009 pallotini.cz